buty1

Buty do bie­ga­nia — news

Jak już wcze­śniej pisa­ły­śmy, buty typu Five Fin­gers są naj­bar­dziej zbli­żone do natu­ral­nej pracy stopy. Jed­nak w obli­czu oporu spo­łecz­nego pro­jek­tanci Vibram przy­go­to­wali wer­sję Five Fin­gers Vybrid – w...
ból

Stres.

Któ­re­goś dnia Twój orga­nizm odmó­wił współ­pracy? Silny ból ple­ców poja­wił się zni­kąd i nie możesz się ruszać? Cią­gle się prze­zię­biasz a o kon­cen­tra­cji na czym­kol­wiek nie ma mowy? Silny ból głowy? Bez­sen­n...