Kiwi– praw­do­po­dob­nie naj­zdrow­szy owoc świata.

kiwiKiwi– naj­zdrow­szy owoc świata, czyli 10 fak­tów, któ­rych nie wie­cie o kiwi.

1.Wspomaga rekon­wa­le­scen­cję, zapo­biega gry­pie i prze­zię­bie­niom.
Wła­ści­wo­ści te kiwi zawdzię­cza ude­rze­nio­wej dawce wita­miny C (zawiera jej wię­cej niż poma­rań­cza). Już jeden owoc zaspo­kaja dzienne zapo­trze­bo­wa­nie osoby doro­słej. Co ważne, nawet dłu­gie prze­cho­wy­wa­nie owocu (nawet do 9 mie­sięcy w temp. 0 stopni Cel­sju­sza) nie pro­wa­dzi do więk­szych strat tej witaminy.

2. Prze­ciw­działa miaż­dżycy i wspo­maga układ krą­że­nia
Wita­miny C i E,którym kiwi jest wypeł­nione chro­nią przed miaż­dżycą Gli­ko­zydy naser­cowe zawarte w kiwi zwięk­szają wydaj­ność serca, uspraw­niają krą­że­nie, likwi­dują zastój krwi. Potas, któ­rego w kiwi jest tyle, co w bana­nach regu­luje rytm serca i pomaga obni­żyć ciśnienie.

3. Chroni przed nowo­two­rami
Anty­no­wo­two­rowe wła­ści­wo­ści kiwi wyni­kają z bogac­twa wita­miny E. Zwią­zek ten jest jed­nym z naj­waż­niej­szych prze­ciw­u­tle­nia­czy. Chroni komórki przed dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków, wspo­maga rege­ne­ra­cje uszko­dzo­nych komó­rek. Glu­ta­tion obecny w kiwi zapo­biega muta­cjom genów, które mogą zapo­cząt­ko­wać roz­wój choroby.

4. Pomaga w walce z cukrzycą
Błon­nik zawarty w kiwi spo­wal­nia tempo wydzie­la­nia insu­liny i chroni przed gwał­tow­nym spad­kiem poziomu cukru we krwi.

5.Zapobiega oste­opo­ro­zie
Wapń i wita­mina K obecne w kiwi poma­gają zacho­wać układ kostny w dobrej kondycji.

6. Obniża poziom cho­le­ste­rolu
Jeden owoc kiwi zawiera ok. 2,1 g błon­nika.
Bada­nia, dowio­dły, że spo­ży­cie 10 do 25 g błon­nika dzien­nie obniża poziom cho­le­ste­rolu o ok. 18 proc.

7. Wspo­maga odchu­dza­nie, regu­luje pro­cesy tra­wie­nia
Jest nisko­ka­lo­ryczny — zawiera nie­wiele ponad 50 kcal. Ponadto błon­nik, w tym zawarta w pest­kach kiwi pek­tyna, korzyst­nie wpływa na skład flory bak­te­ryj­nej układu pokar­mo­wego, oczysz­cza orga­nizm z tok­syn, leczy bie­gunki i zaparcia.

8. Chroni przed zwy­rod­nie­niem plamki żół­tej (AMD)
Zawarte w kiwi karo­te­no­idy (m.in. beta karo­ten i lute­ina) a także anty­ok­sy­danty i wita­miny E i C chro­nią przed zwy­rod­nie­niem cen­tral­nej czę­ści siat­kówki oka (odpo­wie­dzial­nej za ostre widze­nie i odróż­nia­nie kolorów).

9. Ma wpływ na depre­sję
Ino­zy­tol, alko­hol cukrowy obecny w kiwi może pomóc w lecze­niu depre­sji. W owo­cach znaj­dują się rów­nież sero­to­niny, tzw. hor­mony szczę­ścia, które maja wła­ści­wo­ści antydepresyjne.

10. Wspo­maga sys­tem ner­wowy i pracę mózgu
Dzięki obec­no­ści kwasu folio­wego kiwi przy­no­szą ulgę w wyczer­pa­niu umy­sło­wym. Potas, któ­rego w kiwi rów­nież nie bra­kuje zapo­biega uczu­ciu zmę­cze­nia, osła­bie­niu, apa­tii i nad­mier­nej senności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


3 − dwa =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>