… można przy­tyć od samego wdy­cha­nia powie­trza? Tak! Z badan naukow­ców z Ohio State Uni­ver­sity wynika, że drobne czą­steczki (<2,5 mikro­me­tra) wystę­pu­jące w smogu miej­skim  pod­no­szą poziom glu­kozy we krw...