kolka obraz

Kolka.

Wielu z nas zna ten ostry kłu­jący ból pod żebrami, który czę­sto poja­wia się pod­czas wysiłku fizycz­nego takiego jak bie­ga­nie czy aero­bik. Tak to znana nam wszyst­kim kole­żanka Kolka. Jakie są przy­czyny kolki? Na...

.. ponad połowa Pola­ków codzien­nie je mięso? wege­ta­ria­nie sta­no­wią tylko 4 % naszego społeczeństwa.
ból 1

Ból

Czy wie­cie, które ludz­kie organy nie odczu­wają bólu? Otóż mózg i wątroba, gdyż jako jedyne  nie posia­dają recep­to­rów bólo­wych. W pozo­sta­łych  obsza­rach ciała posia­damy ok.3 mln nocy­cep­to­rów, czyli recep­to­...