orzech włoski

Orze­chy włoskie.

Okre­śla się je czę­sto mia­nem „pokarmu dla mózgu”. Nie jest to zwią­zane z ich pofał­do­waną struk­turą, która może ów mózg przy­po­mi­nać, ale z tym, że dostar­czają one sub­stan­cje, dzięki któ­rym organ ten może dos...