Kolka.

kolka obrazWielu z nas zna ten ostry kłu­jący ból pod żebrami, który czę­sto poja­wia się pod­czas wysiłku fizycz­nego takiego jak bie­ga­nie czy aero­bik. Tak to znana nam wszyst­kim kole­żanka Kolka.

Jakie są przy­czyny kolki?

Naj­czę­ściej jest to skurcz prze­pony lub mię­śni gład­kich two­rzą­cych narządy wewnętrzne.

Wysi­łek fizyczny uru­cha­mia różne par­tie mię­śni, zaś narządy wewnętrzne naraża na wstrząsy, które mogą powo­do­wać skur­cze kolkowe.

Inna teo­ria mówi, że kolka powstaje z powodu poły­ka­nia powie­trza, któ­rego część tra­fia do układu pokar­mo­wego zamiast do płuc. Gro­ma­dzi się ono w prze­wo­dzie pokar­mo­wym, powo­du­jąc jego roz­cią­ga­nie i wywo­łu­jąc ból oraz utrud­nia­jąc dal­szy wysi­łek. By zapo­biec poły­ka­niu powie­trza, należy  kon­tro­lo­wać oddech — tzn. oddy­chać w wypra­co­wa­nym ryt­mie, nie łapać powie­trza gwałtownie„haustami’’ poprzez usta  i dosto­so­wać  inten­syw­ność wysiłku do naszego poziomu wytrenowania.

Kolce sprzyja kilka czynników:

 • Tre­ning bez przygotowania,
 • Nie­wła­ściwa dieta (nie­do­bory nie­któ­rych pier­wiast­ków w organizmie),
 • Roz­po­czę­cie ćwi­czeń na krótko po spo­ży­ciu posiłku,
 • Nie­od­po­wiedni spo­sób oddychania.
 • Słabe mię­śnie brzucha.

Jak uni­kać kolki?

 1. Kon­tro­luj oddech
 2. Roz­po­czy­naj tre­ning ok. 2–3 godziny po jedzeniu.
 3. Bieg roz­pocz­nij po kil­ku­mi­nu­to­wej rozgrzewce.
 4. Nie zapo­mnij o odpo­wied­nim nawod­nie­niu orga­ni­zmu przed pla­no­wa­nym treningiem. 
 5. W trak­cie krót­ko­trwa­łego, inten­syw­nego wysiłku nie należy pić dużej ilo­ści pły­nów, ale po tre­ningu utra­coną wodę i mikro­ele­menty trzeba uzupełnić.
 6. Wzmoc­nij brzuch, ponie­waż nie­przy­jemny ból zwią­zany jest bez­po­śred­nio ze wstrzą­sami narzą­dów wewnątrz brzu­cha, które są więk­sze u osób ze sła­bymi mię­śniami tej par­tii ciała.

 

Co zro­bić, gdy kolka się pojawi?

 1. Przede wszyst­kim nie sia­daj i nie kucaj, bo to dodat­kowo zwięk­sza napię­cie mię­śni i zwięk­szy dolegliwości
 2. Zwol­nij bieg lub przejdź do marszu
 3. Popra­cuj inten­syw­nie brzu­chem i prze­poną robiąc kilka głę­bo­kich wde­chów i wyde­chów, połą­czo­nych z wcią­ga­niem i wypy­cha­niem brzu­cha. Możesz też wyko­nać kilka skło­nów bocznych
 4. Bolące miej­sce możesz maso­wać lub uci­skać palcami

To powinno uwol­nić Cię od bólu i pozwo­lić kon­ty­nu­ować trening.

 

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


dwa + 1 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>