Kyfo­pla­styka

kyfoKyfo­pla­styka (podob­nie jak wer­te­bro­pla­styka)  polega na wstrzyk­nię­ciu cementu do trzonu kręgu. Tu jed­nak zostaje naj­pierw wyko­rzy­stany nie­wielki balon orto­pe­dyczny, który pod dużym ciśnie­niem pod­nosi zła­many krąg do góry (nacię­cie ok. 1 cm dłu­go­ści). Napeł­nie­nie balonu prze­suwa gąb­cza­stą część kości do ściany trzonu i wewnątrz kręgu powstaje jama. Do niej podaje się cement kostny. Po usta­wie­niu trzonu kręgu w pożą­da­nej pozy­cji balon zostaje opróż­niony i usu­nięty. Wnę­trze kręgu jest wypeł­nione cemen­tem kost­nym, który sta­bi­li­zuje złamanie.

Czę­sto sto­suje się dwa balony, po jed­nym po obu stro­nach trzonu, żeby lepiej usta­bi­li­zo­wać  usta­wianą kość w pra­wi­dło­wej pozy­cji i zwięk­szyć korek­cję zniekształcenia.

Uno­sze­nie zła­ma­nych trzo­nów jest olbrzy­mią zaletą tego zabiegu, a dodat­kowo utwo­rze­nie prze­strzeni do poda­nia cementu zmniej­sza ryzyko jego wycieku.

Nie­stety cena zabiegu jest kil­ku­krot­nie wyż­sza niż w przy­padku wertebroplastyki.

 

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt : kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


5 − = cztery

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>