12 zdro­wot­nych powo­dów, dla któ­rych warto upra­wiać seks

 1. Jest to dosko­nałe ćwi­cze­nie dla mię­śni dna mied­nicy, co wspo­maga sta­bi­li­za­cję krę­go­słupa, zapo­biega opusz­cza­niu się narzą­dów i nie­trzy­ma­niu moczu u kobiet.
 2. Obniża ryzyko zawału. Bada­nia wyka­zują, że upra­wia­nie seksu kilka razy w tygo­dniu może obni­żyć ryzyko zawału serca lub udaru nawet mózgu o połowę.
 3. Ide­alny wysi­łek aero­bowy (a czę­sto inter­wa­łowy) popra­wia­jący pracę układu krą­że­nia i serca.
 4. Spa­la­nie kalo­rii wynosi około 200 kcal na sto­su­nek. Jeśli upra­wiamy seks regu­lar­nie, orga­nizm przy­zwy­czaja się do tej formy aktyw­no­ści i spala coraz wię­cej kalo­rii, co zapew­nia efekt odchudzający.
 5. Wytwa­rza­nie endor­fin, czyli hor­mo­nów szczę­ścia oraz dopa­miny, która daje poczu­cie satys­fakci (jest także uży­wana w lecze­niu nie­wy­dol­no­ści krą­że­nia i nie­wy­dol­no­ści nerek).
 6. Razem z nasie­niem kobieta dostaje por­cję środ­ków prze­ciw­bó­lo­wych w postaci pro­sta­glan­dyn. Jed­no­cze­śnie w mózgu wydzie­lają się endor­finy, które dzia­łają jak anty­de­pre­santy i rów­nież łago­dzą ból. W cza­sie orag­zmu ich poziom wzra­sta dwukrotnie.
 7. Dzia­ła­nie pro­sta­glan­dyn jest uznane za dzia­ła­nie prze­ciw­de­pre­syjne. Seks zmniej­sza też poziom stresu. Oka­zało się, że stres lepiej zno­szą ludzie, któ­rzy regu­lar­nie współ­żyją. To dla­tego, że po uda­nym sek­sie orga­nizm wyzwala oksy­to­cynę, zwaną hor­mo­nem miłości.
 8. Już 2 sto­sunki w tygo­dniu zwięk­szają poziom prze­ciw­ciał (immu­no­glo­bu­lin A) i leu­ko­cy­tów, co wzmaga pracę układu odpornościowego.
 9. Bada­nie opu­bli­ko­wane w Jour­nal of Ame­ri­can Medi­cal Asso­cia­tion potwier­dzają zmniej­sza­jący ryzyko raka pro­staty wpływ seksu, ale też roz­sze­rzają je o twier­dze­nie, że ryzyko tej cho­roby zmniej­sza brak dłuż­szych przerw w upra­wia­niu seksu.
 10. Osoby które regu­lar­nie upra­wiają seks, mają wyż­szy poziom testo­ste­ronu, który z kolei może zmniej­szać ryzyko osteoporozy.
 11. Seks pomaga lepiej spać, na co wpływa oksy­to­cyna. Na jej dzia­ła­nie wraż­liwsi są męż­czyźni, któ­rzy mają jej w orga­ni­zmie mniej niż kobiety.
 12.   Popra­wia wygląd cery, która staje się lepiej ukrwiona i odży­wiona, dzięki czemu zmarszczki są mniej widoczne.

 

 

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt : kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


− pięć = 1

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>