Zespół suchego oka

oko

Zespół suchego oka naj­czę­ściej powstaje u osób długo pra­cu­ją­cych przy kom­pu­te­rze, prze­by­wa­ją­cych w pomiesz­cze­niach kli­ma­ty­zo­wa­nych lub zady­mio­nych. Pro­wa­dzi to do nie­wy­star­cza­ją­cego nawil­że­nia gałki ocznej.

Aby się prze­ko­nać czy  pro­blem rów­nież nas doty­czy, można wyko­nać tzw. test paskowy, który zabar­wia papie­rek w kon­tak­cie ze łzami. Jeśli zabar­wiona część jest krót­sza niż 15 mm, świad­czy to o zespole suchego oka.

W cza­sie doby czło­wiek wydziela około 1,5–2 ml łez. Łzy czysz­czą, nawil­żają i chro­nią gałkę oczną przed bak­te­riami i zanie­czysz­cze­niami. Mru­ga­jąc roz­pro­wa­dzamy łzy na powierzchni oka (10–20 razy na minutę), two­rząc war­stwę zwaną fil­mem łzo­wym. Jak z każ­dej cie­czy, nie­ustan­nie odpa­ro­wuje z niego woda. W zdro­wym oku ubytki w fil­mie łzo­wym powstają po około 20 sekund od mru­gnię­cia. Jeśli mru­gamy zbyt rzadko, np. co 7 sekund, nie robią się wcale. Jeśli jesz­cze rza­dziej – gałka wysy­cha, co ma miej­sce np. pod­czas pracy przy moni­to­rze. Prze­no­sze­nie wzroku z kla­wia­tury na ekran i z powro­tem nasz mózg odbiera jako mru­ga­nie i nie wysyła już kolej­nych impul­sów do oka, dla­tego czę­sto­tli­wość mru­ga­nia spada

Oku­lary sta­no­wią dosko­nałą barierę chro­niącą oko przed nawie­wem i zmniej­sza­jącą odpa­ro­wy­wa­nie łez. Warto więc nosić do biura choćby zerówki, robic sobie czę­ste prze­rwy w pracy, wie­trzyć i nawil­żać pomiesz­cze­nie. Doraź­nie poma­gają tzw,sztuczne łzy w postaci kro­pli lub żeli .

Zmniej­sze­nie wydzie­la­nia łez zacho­dzi tez z wie­kiem i może być skut­kiem zani­ka­nia gru­czo­łów łzo­wych (np. w okre­sie meno­pauzy, w prze­biegu cho­rób auto­im­mu­no­lo­gicz­nych, przy nie­do­bo­rach wit. A, prze­wle­kłym zapa­le­niu spo­jó­wek  itp.).

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt : kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


8 × = sześćdziesiąt cztery

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>