Poko­chać zdrowe

nawykU ludzi, któ­rzy długo spo­ży­wają nie­zdrowe jedze­nie, wykszta­łaca się uza­leż­nie­nie od sub­stan­cji sma­ko­wych w nim zawar­tych, które utrud­nia przej­ście na pra­wi­dłową dietę. Zdrowe pokarmy są przez nich trak­to­wane jako przy­mu­sowe, bo wska­zane, ale do końca życia musza wal­czyć z pokusmi.

Naukowcy z Tufts Uni­ver­sity odkryli, że można wytre­no­wać mózg tak, aby zaczął lubić zdrowe jedzenie.

Po bada­niu mózgu rezo­nan­sem (fMRI), pod­dali ochot­ni­ków pra­wi­dłowo zbi­lan­so­wa­nej die­cie przez 6 mie­sięcy. Gdy po tym cza­sie poka­zy­wano im zdję­cia zdro­wych posił­ków, na rezo­nan­sie ich układ nagrody w mózgu akty­wo­wał się o wiele bar­dziej, niż przed dietą. Rów­no­cze­śnie oka­zy­wał się mniej wraż­liwy na zdję­cia posił­ków typu fast food, niż przed eks­pe­ry­men­tem. Czyli wszystko jest kwe­stią nawy­ków :-)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ 9 = dwanaście

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>