Artro­sko­pia stawu biodrowego.

artro biodra    Staw bio­drowy podob­nie jak i staw kola­nowy jest nara­żony na bar­dzo duże obcią­że­nia i jest tu wiele struk­tur, które mogą ule­gać uszko­dze­niom i dawać pacjen­towi wiele dole­gli­wo­ści bólo­wych i ogra­ni­czeń w aktyw­no­ści dnia codzien­nego. Przez wiele lat ist­niało prze­ko­na­nie ‚że staw bio­drowy można leczyć w momen­cie jego dużego zuży­cia a jedyną metodą lecze­nia jest endoprotezoplastyka.

Artro­sko­pia to naj­mniej inwa­zyjny zabieg operacyjny,który polega na wpro­wa­dze­niu ( poprzez małe cię­cie skórne– ok. 1 cm) artro­skopu, będą­cego narzę­dziem optycz­nym ( kamerą) , dzięki któ­remu na moni­to­rze widzimy wnę­trze stawu. Poprzez dodat­kowe doj­ścia ope­ra­cyjne ( rów­nież wiel­ko­ści  ok. 1 cm) można wpro­wa­dzić narzę­dzia chi­rur­giczne, pozwa­la­jące na prze­pro­wa­dze­nie ope­ra­cji wewnątrz stawu.

Jak wcze­śniej zazna­czono, jest to mało inwa­zyjny spo­sób oceny i lecze­nia pato­lo­gii stawu bio­dro­wego, szcze­gól­nie u mło­dych i aktyw­nych osób. Pierw­szy taki zabieg prze­pro­wa­dzono już w 1931 roku i należy zazna­czyć, że sta­nowi istotną alter­na­tywę dla ope­ra­cji wyko­ny­wa­nych tra­dy­cyj­nym dużym cię­ciem skórnym.

Naj­czę­ściej poprzez artro­sko­pię leczone są nastę­pu­jące scho­rze­nia stawy biodrowego:

 •  Wolne ciała wewnątrzstawowe
 • Kon­flikt panewkowo-udowy ( FAI)
 • Uszko­dzony obrą­bek stawu biodrowego
 • Mar­twica głowy kości udowej

Jed­nak wska­zań do artro­sko­pii jest znacz­nie więcej:

 • począt­kowe zmiany zwy­rod­nie­niowe stawu biodrowego
 • ogra­ni­cze­nie rucho­mo­ści stawu biodrowego
 • uszko­dze­nia chrząstki stawowej
 • stany zapalne błony maziowej
 • uszko­dze­nie wię­za­dła obłego (liga­men­tum teres)
 • infek­cje stawu biodrowego
 • zespoły kon­fliktu w obrę­bie stawu biodrowego
 • pro­blemy ścię­gna mię­śnia biodrowo-lędźwiowego
 • pro­blemy po endo­pro­te­zo­pla­styce stawu bio­dro­wego – w postaci zespo­łów bólo­wych bio­dra i nie­ja­snej etiologii.

Bar­dzo czę­sto po artro­sko­pii stawu bio­dro­wego wska­zany jest bierny ruch w sta­wie, który możesz osią­gnąć za pomocą szyny CPM ( www.szy­no­teka.pl ).

 

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


6 + = trzynaście

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>