irydol

Iry­do­lo­gia

Iry­do­lo­gia to nauka pozwa­la­jąca oce­nić stan zdro­wia na pod­sta­wie wyglądu tęczówki oka. Lekarz iry­do­log w spe­cjal­nej lam­pie powięk­sza­ja­cej ogląda tęczówkę. Prawa tęczówka obra­zuje prawa stronę ciała, a l...