… można przy­tyć od samego wdy­cha­nia powie­trza? Tak! Z badan naukow­ców z Ohio State Uni­ver­sity wynika, że drobne czą­steczki (<2,5 mikro­me­tra) wystę­pu­jące w smogu miej­skim  pod­no­szą poziom glu­kozy we krw...

…opryszczka naj­czę­ściej jest wywo­ły­wana przez wirus Her­pes sim­plex (HSV-1), któ­rego nosi­cie­lami jest aż  9 na 10 ludzi. Ale cho­rują tylko ci, u któ­rych gen IL28b wystę­puje w zmu­to­wa­nej postaci. http://www....

…szcze­pionka prze­ciw gry­pie podobno nie działa? Cochrane Col­la­bo­ra­tion (nie­za­leżna mię­dzy­na­ro­dowa orga­ni­za­cja typu non-profit ) podaje, że bra­kuje dowo­dów potwier­dza­ja­cych, żeby szcze­pionka zapo­bie...