… cho­roby serca mogą być pochodną scho­rzeń reu­ma­tycz­nych? Co 4 pacjent cho­ru­jący na RZS ma pro­blemy kar­dio­lo­giczne, gdyż cho­roba ta nisz­czy narządy wewnętrzne i przy­spie­sza roz­wój miażdżycy....

…doda­wa­nie cyna­monu do do potraw może być metodą regu­lo­wa­nia poziomu cukru we krwi? dowie­dziono, cyna­mon zwięk­sza wra­zli­wość komó­rek na insu­linę. Doda­nie 6 g cyna­monu do posiłku powo­duje spa­dek glu­kozy ...

… z powodu picia napo­jów typu cola w Ame­ryce umiera każ­dego roku 25000 ludzi. To wie­cej niż z powodu nar­ko­ty­ków.  Na całym świe­cie napoje tego typu przy­czy­niają się do śmierci 180 tysięcy osób dorosłych....