sterydy-14099068

Ste­rydy.

Brak dosta­tecz­nej wie­dzy na temat lecze­nia ster­dy­dami czę­sto pro­wa­dzi wręcz do fobii ste­ry­do­wej. Tym­cza­sem są to leki, które – jak wszyst­kie inne – jeśli są wła­ści­wie sto­so­wane, mają wysoki sto­pień be...