Mecha­ni­zmy kom­pen­sa­cyjne wytwa­rzane przez pacjenta po ope­ra­cji stawu kola­no­wego i ich wpływ na dys­funk­cje układu ruchu.

kaletra price Bez­po­śred­nio po zabiegu ope­ra­cyj­nym stawu kola­no­wego pacjent może odczu­wać ból w obrę­bie ope­ro­wa­nej koń­czyny. Auto­ma­tycz­nie zaczyna szu­kać takich pozy­cji– nie zawsze pra­wi­dło­wych, w któ­rych będzie się czuł bar­dziej kom­for­towo. Pociąga to za sobą sze­reg nie­pra­wi­dło­wych mecha­ni­zmów, które pozo­sta­wione bez korek­cji mogą znacz­nie opóź­nić pro­ces rekon­wa­le­scen­cji. Fizjo­te­ra­peuta powi­nien zwró­cić uwagę na pozy­cję leżącą cho­rego i roz­wi­jane przez pacjenta nie­po­żą­dane postawy i mecha­ni­zmy kom­pen­sa­cyjne. Jest to istotne, ponie­waż służą one osła­bie­niu mię­śnia czwo­ro­gło­wego, czy też pogłę­bia­niu się przy­kur­czu zgię­cio­wego w sta­wie kolanowym.

lopinavir drug Naj­czę­ściej naj­wy­god­niej­szą pozy­cją dla pacjenta jest leże­nie w pozy­cji zilu­stro­wa­nej poniżej.

lopinavir fda label pozycja pacjenta po operacji

Noga ope­ro­wana jest wtedy sub­tel­nie zgięta w sta­wie bio­dro­wym i lekko odwie­dzona w rota­cji zewnętrz­nej. Pro­wo­kuje to usta­wie­nie stawu kola­no­wego w zgię­ciu i rota­cji wewnętrz­nej, stopy zaś w zgię­ciu pode­szwo­wym i lek­kiej inwersji.

Pacjent nie zdaje sobie sprawy z tego jak nie­ko­rzyst­nie ta wygodna dla niego pozy­cja może wpły­wać to na ope­ro­wany staw i całą koń­czynę dolną. Dla­tego też zada­niem tera­peuty jest sko­ry­go­wa­nie tej postawy i uświa­do­mie­nie pacjen­towi, że prze­by­wa­jąc długo w takim usta­wie­niu koń­czyny może potę­go­wać utrzy­my­wa­nie się obrzęku w sta­wie kola­no­wym i wpły­nąć na znaczne osła­bie­nie mię­śnia czwo­ro­gło­wego uda.

here Kon­se­kwen­cją tego jest utrata wypro­stu, a jeżeli przed ope­ra­cją pacjent miał przy­kurcz zgię­ciowy, to takie usta­wie­nie koń­czyny sprzyja jego pogłę­bia­niu się i utrwa­la­niu. Dodat­kowo pode­szwowe zgię­cie stopy może powo­do­wać mniej­szą ela­stycz­ność lub wręcz przy­kurcz mię­śnia brzu­cha­tego łydki, co może utrud­nić obcią­ża­nie ope­ro­wa­nej koń­czyny, bądź też wpły­nąć na wykształ­ce­nie nie­pra­wi­dło­wego ste­reo­typu chodu.

Wobec tego już we wcze­snym eta­pie uspraw­nia­nia należy nauczyć pacjenta, jak pra­wi­dłowo powi­nien leżeć a także wytłu­ma­czyć mu, jakie ma z tego korzy­ści. Tu też należy wpro­wa­dzić ćwi­cze­nia pro­mu­jące utrzy­ma­nie wypro­stu w sta­wie kola­no­wym i utrzy­my­wa­nia peł­nego zakresu ruchu w sta­wach sko­ko­wych i sta­wach stopy.

 

kaletra alternative Im szyb­ciej tera­peuta uświa­domi cho­remu nie­ko­rzystne mecha­ni­zmy kom­pen­sa­cyjne tym lepiej, ponie­waż bar­dzo trudno będzie je wyeli­mi­no­wać w momen­cie, gdy staną się one dla pacjenta przyzwyczajeniem.

Wię­cej na temat ope­ra­cji stawu kola­no­wego: https://www.fizjoinformator.pl/operacja-dont-panic/

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt : go    kontakt@fizjoinformator.pl

Jeśli po ope­ra­cji stawu kola­no­wego potrze­bu­jesz szyny CPM to pole­cam Szynotekę.

Szy­no­teka- wypo­ży­czal­nia szyn CPM –www.szy­no­teka.pl

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


− trzy = 1

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>