Trzy pod­sta­wowe ćwi­cze­nia izo­me­tryczne dla stawu kolanowego.

Ćwi­cze­nia izo­me­tryczne są bar­dzo inte­re­su­jącą grupą, która wyróż­nia się „bra­kiem ruchu”. Co to ozna­cza? Istotą tych ćwi­czeń jest czynne napi­na­nie mię­śni, ale bez zmiany dłu­go­ści ich włó­kien. Skur­cze izo­me­tryczne nie powo­dują ruchu w sta­wie, dlatego,że nie zmie­nia się odle­głość przy­cze­pów mię­śni do kości.

Celem tych ćwi­czeń jest prze­ciw­dzia­ła­nie zani­kom mię­śni, utrzy­ma­nie aktyw­no­ści mię­śni unie­ru­cho­mio­nych czę­ści ciała ( np. przy zła­ma­niach czy innych ura­zach), oraz przy­rost masy i siły mię­śni. Są naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wane w pierw­szej fazie poope­ra­cyj­nej czy pourazowej.

Poni­żej pre­zen­tu­jemy 3 pod­sta­wowe ćwi­cze­nia izo­me­tryczne dla stawu kola­no­wego. Mogą być one sto­so­wane przez każ­dego dla poprawy formy, po ura­zach, przed i po ope­ra­cjach stawu kolanowego.

1. Napię­cie izo­me­tryczne mię­śnia czwo­ro­gło­wego uda.

2

 

 

 

 

 

2.Ściskanie piłki mię­dzy udami z jed­no­cze­snym napię­ciem mię­śnia czwo­ro­gło­wego uda i mię­śni pośladkowych.

wciskanie piłki 1    wciskanie piłki 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jed­no­cze­sne napię­cie mię­śnia czwo­ro­gło­wego uda i mię­śni zgi­na­czy stawu kolanowego

Ścisk 1    ścisk 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdję­cia zostały zro­bione dzięki uprzej­mo­ści FITNESSLAND

fitnesslandAleja Wła­dy­sława Rey­monta 12, War­szawa
22 663 78 02

http://www.fitnessland.waw.pl/

 

 

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


osiem − = 7

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>