hyalofast

Hyalo­fast– co to jest?

Mówiąc naj­pro­ściej Hyalo­fast to bio­ma­te­riał słu­żący do rekon­struk­cji uszko­dzo­nej chrząstki stawowej.   Za pomocą tego bio­ma­te­riału można rekon­stru­ować ubytki chrzęstne i chrzęstno-kostne stawu kola­no­weg...
zrosty

Zro­sty pooperacyjne.

Zro­sty poope­ra­cyjne wystę­pują nawet u 93 % ope­ro­wa­nych pacjen­tów. Eks­perci uwa­żają, że są obec­nie naj­pow­szech­niej­szym powi­kła­niem po zabie­gach w obrę­bie jamy brzusz­nej. Zro­sty są wyni­kiem nie­pra­wi...