Kręgosłup-Fizjologia.

dysk3PRZE­BIEG ZMIAN W STA­WACH MIĘ­DZY­KRĘ­GO­WYCH I KRĄŻKU MIĘDZYKRĘGOWYM:

1. W wyniku uszko­dze­nia (prze­cią­że­nia) pra­wi­dłowa funk­cja krę­go­słupa zostaje zaburzona.

Odru­chowe napię­cie mię­śni i zapa­le­nie błony mazio­wej stawu mię­dzy­krę­go­wego pro­wa­dzi do ogra­ni­cze­nia zakresu ruchu (hypomobilność).

2. W wyniku postę­pu­ją­cej dege­ne­ra­cji krążka i roz­luź­nia­nia tore­bek sta­wów mię­dzy­krę­go­wych powstaje nad­mierna rucho­mość (hyper­mo­bil­ność). Ta faza, razem z wywo­ła­nymi nią dole­gli­wo­ściami, może trwać bar­dzo długo.

3. postę­pu­jąca dege­ne­ra­cja krążka mię­dzy­krę­go­wego i sta­wów pro­wa­dzi do wytwo­rze­nia się oste­ofi­tów i powięk­sze­nia wyrost­ków sta­wo­wych, co wtór­nie ogra­ni­cza ruchomość.

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


2 + = osiem

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>