Mobi­li­za­cja rzepki i tka­nek mięk­kich po ope­ra­cji stawu kolanowego.

mobilizacja rzepkiAby móc przy­wró­cić pacjen­towi pełen, bez­bo­le­sny zakres ruchu stawu kola­no­wego, nie wolno tera­peu­cie zapo­mnieć o mobi­li­za­cji rzepki i tka­nek mięk­kich. Zanie­dba­nie tych czyn­no­ści może dopro­wa­dzić do utraty rucho­mo­ści rzepki, obni­że­nia jej („patella baja” lub „patella infera”), a co za tym idzie do roz­ro­stu tkanki włók­ni­stej (artro­fi­brozy). Dal­szym efek­tem braku rucho­mo­ści rzepki może być skró­ce­nie wię­za­dła rzepki, co zwięk­sza siłę wysu­wa­jącą pisz­czel. Może dojść, do zwięk­szo­nego naci­sku mię­dzy rzepką a kością udową, a to w kon­se­kwen­cji może dopro­wa­dzić do zespo­łów bólo­wych w przed­nim prze­dziale stawu kolanowego.

Mobi­li­za­cja rzepki, – czyli wyko­ny­wa­nie śli­zgów rzepką powinna być wyko­ny­wana we wszyst­kich kie­run­kach i płasz­czy­znach w moż­li­wie mak­sy­mal­nym zakre­sie ruchu. Czyn­ność tę należy wpro­wa­dzić od pierw­szego dnia po ope­ra­cji, wyko­ny­wać kil­ka­krot­nie w ciągu dnia i zawsze przez około 5 minut przed ćwi­cze­niami zakresu ruchu. Zada­niem tera­peuty jest to by uświa­do­mić cho­remu wagę tej pro­ce­dury i nauczyć pacjenta samo­dziel­nego wyko­ny­wa­nia mobi­li­za­cji rzepki i tka­nek mięk­kich przez około 8 tygo­dni po ope­ra­cji, lub do momentu osią­gnię­cia peł­nego zakresu ruchu stawu kolanowego.

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


9 − = dwa

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>