Nad­gar­stek informatyka

nadarst 2Nad­gar­stek infor­ma­tyka, czyli zespół cie­śni nad­garstka, to zabu­rze­nie funk­cji nerwu pośrod­ko­wego. Naj­czę­ściej wystę­puje po 40 roku życia, zwłasz­cza u kobiet (czę­sto w ciąży). Zacho­dzi w następ­stwie prze­wle­kłego uci­sku na nerw, w wyniku prze­cią­ża­nia dłoni w trak­cie długo powta­rza­nych czyn­no­ści, np. pisa­nie na kom­pu­te­rze, dla­tego naj­czę­ściej doty­czy pro­gra­mi­stów, infor­ma­ty­ków, pisa­rzy, edy­to­rów i sekre­ta­rek. Tak powstały stan zapalny daje obrzęki i pogru­bie­nie struk­tur kanału nad­garstka, czego rezul­ta­tem jest wła­śnie ucisk na nerw. Może on być także spo­wo­do­wany zmia­nami zwy­rod­nie­nio­wymi, RZS lub poura­zo­wym zwę­że­niem prze­strzeni kanału. Objawy to mro­wie­nia i drę­twie­nia pal­ców, bóle poja­wia­jące się począt­kowo nocą, z cza­sem także w ciągu dnia. Objawy nasi­lają się po unie­sie­niu koń­czyny, a zmniej­szają po opusz­cze­niu. Po prze­bu­dze­niu odczuwa się mro­wie­nie w obrę­bie ręki, które naj­czę­ściej się igno­ruje, przy­pi­su­jąc przy­ję­ciu nie­pra­wi­dło­wej pozy­cji pod­czas snu.

Do tego może dojść osła­bie­nie czyn­no­ści chwyt­nej ręki i ogra­ni­cze­nie ruchu w stawach.

Lecze­nie polega na odcią­że­niu ręki (ogra­ni­czone uży­wa­nie) zmia­nie nawy­ków, prze­bu­do­wie miej­sca pracy na bar­dziej ergo­no­miczne. Obrzęki likwi­duje się za pomocą zabie­gów fizy­ko­te­ra­pii, roz­luź­nie­nie tka­nek przez tera­pię manu­alną, neu­ro­mo­bi­li­za­cję i ćwi­cze­nia. 

We wcze­snej fazie cho­roby wstrzy­kuje się cza­sem ste­rydy do kanału nad­garstka, a w naj­gor­szym razie – ope­ra­cyj­nie odbar­cza uci­śnięty nerw przez prze­cię­cie troczka zginaczy.

Zale­cane jest zro­bie­nie bada­nia EMG, w celu roz­po­zna­nia stop­nia uszko­dze­nia ner­wów. Można też samo­dziel­nie prze­pro­wa­dzić tzw. test pro­wo­ku­jący, pole­ga­jący na utrzy­my­wa­niu nad­garstka w pozy­cji mak­sy­mal­nego zgię­cia przez jedna minutę w celu wywo­ła­nia objawów.

Należy pamię­tać, że ope­ra­cja leczy tylko skutki cho­roby, więc pro­blem powróci jeśli nie zmieni się nawy­ków wyko­ny­wa­nej pracy lub hobby.

Wię­cej na temat lecze­nia tego pro­blemu: https://www.fizjoinformator.pl/leczenie-zachowawcze-nadgarstka-informatyka-czyli-zespolu-ciesni-nadgarstka/

 

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt : kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


− trzy = 2

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>