A B C E G H I K N O P R S W Z Ł
Sk Sp Sz

Szyna CPM

Zmo­to­ry­zo­wana szyna ruchowa prze­zna­czona jest do cią­głej, bier­nej mobi­li­za­cji stawu kola­no­wego i bio­dro­wego.  Daje moż­li­wość cią­głej, bier­nej pracy koń­czyny dol­nej. Pręd­kość ruchu, jak rów­nież sto­su­nek pracy do odpo­czynku regu­lo­wa­nesą indy­wi­du­al­nie. Urzą­dze­nie jest pro­ste w obsłu­dze, a reha­bi­li­ta­cja przy jego pomocy staje się przy­jemna.
Ćwi­cze­nia przy uży­ciu szyny CPM mają zatem pozy­tywny wpływ na pod­rzy­ma­nie oraz poprawę spraw­no­ści mię­śni oddzia­łu­jąc na ich dłu­gość, ela­stycz­ność oraz ruchomość.

Szy­no­teka- wypo­ży­czal­nia szyn Cpm www.szy­no­teka.pl