Hyalo­fast– co to jest?

hyalofastMówiąc naj­pro­ściej Hyalo­fast to bio­ma­te­riał słu­żący do rekon­struk­cji uszko­dzo­nej chrząstki stawowej.

 

Za pomocą tego bio­ma­te­riału można rekon­stru­ować ubytki chrzęstne i chrzęstno-kostne stawu kola­no­wego czy sko­ko­wego. Zabieg jest wyko­ny­wany artro­sko­powo. Polega na oczysz­cze­niu ubytku i zro­bie­niu w nim mikro­zła­mań. Następ­nie w miej­sce ubytku wsz­cze­pia się bio­ma­te­riał tak by wypeł­nić nim niszę powstałą po oczysz­cze­niu uszko­dzo­nej chrząstki. Bio­ma­te­riał można usta­bi­li­zo­wać za pomocą kleju tkan­ko­wego. Kolej­nym kro­kiem jest wyko­na­nie przez chi­rurga kilku ruchów ope­ro­wa­nym sta­wem pacjenta tak, aby spraw­dzić i oce­nić sta­bil­ność wsz­cze­pio­nego bio­ma­te­riału pod­czas ruchu.

 

W trak­cie mikro­zła­mań uwal­niane są ze szpiku komórki macie­rzy­ste, które osa­dzają się bez­po­śred­nio na wsz­cze­pio­nym bio­ma­te­riale ( to wła­śnie one mają zdol­ność róż­ni­co­wa­nia się do chon­dro­cy­tów two­rzą­cych chrząstkę sta­wową). Ponie­waż Hyalo­fast jest chon­dro pro­tek­cyjną powłoką to pod­trzy­muje on żywot­ność osa­dza­nych na nim komó­rek i zwięk­sza ich przeżywalność.

 

Po zabiegu pacjent powi­nien się pod­dać spe­cja­li­stycz­nej reha­bi­li­ta­cji, która jest inte­gralną czę­ścią lecze­nia i którą można zacząć już na drugi dzień po zabiegu.Protokół reha­bi­li­ta­cyjny jest bar­dzo podobny do pro­to­kołu po tech­nice mikro­zła­mań. Powi­nien być pro­wa­dzony przez doświad­czo­nego tera­peutę, ponie­waż pro­ce­dury postę­po­wa­nia zależą od wiel­ko­ści i miej­sca ubytku.

hyalofast 1

Według defi­ni­cji pro­du­centa Hyalo­fast™ to biały bio­de­gra­do­walny (do kwasu hia­lu­ro­no­wego) pod­kład włók­ni­nowy skła­da­jący się w cało­ści z HYAFF®, pół­syn­te­tycz­nej pochod­nej kwasu hia­lu­ro­no­wego, będą­cego natu­ral­nym skład­ni­kiem macie­rzy poza­ko­mór­ko­wej i głów­nym skład­ni­kiem ludz­kiej chrząstki.

Tech­no­lo­gia HYAFF polega na estry­fi­ka­cji kwasu hia­lu­ro­no­wego. Dzięki temu powstaje pod­łoże dla komó­rek macie­rzy­stych szpiku kost­nego. Pod­łoże to ma szcze­gólne wła­ści­wo­ści, ponie­waż pobu­dza mezen­chy­malne komórki macie­rzy­ste do prze­kształ­ca­nia się w chon­dro­cyty zdolne do wytwa­rza­nia fizjo­lo­gicz­nej chrząstki.

Po ope­ra­cji możesz potrze­bo­wać szyny CPM w celu utrwa­la­nia zakresu ruchu i odży­wia­nia nowo powsta­ją­cej chrząstki sta­wo­wej. Pole­camy Szy­no­teke (www.szy­no­teka.pl )

 

Wie­cej na temat chrząstki https://www.fizjoinformator.pl/chrzastka-o-co-tyle-zamieszania/

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


2 − = jeden

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>