A B C E G H I K N O P R S W Z Ł
Ht Hy

Hyalo­fast

 Hyalo­fast -to bio­ma­te­riał słu­żący do rekon­struk­cji uszko­dzo­nej chrząstki stawowej.To biały bio­de­gra­do­walny (do kwasu hia­lu­ro­no­wego) pod­kład włók­ni­nowy skła­da­jący się w cało­ści z HYAFF®, pół­syn­te­tycz­nej pochod­nej kwasu hia­lu­ro­no­wego, będą­cego natu­ral­nym skład­ni­kiem macie­rzy poza­ko­mór­ko­wej i głów­nym skład­ni­kiem ludz­kiej chrząstki.