10 cie­ka­wo­stek na temat brokuła.

brokuł Zwany także kapu­stą szpa­ra­gową czy zie­lo­nym kala­fio­rem znany jest już od ponad 2000 lat. Bro­kuł czyli źró­dło zdro­wia i wita­min. Zale­cany każ­demu ponieważ

1. ZWAL­CZA RAKA-, bo zawiera silne antyoksydanty-aktywne skład­niki prze­ciw­dzia­ła­jące rakowi to sul­fo­ra­fan, beta-karoten, izo­tio­cy­jany, indol-karbinol i chlo­ro­fil. Pozwa­lają one ustrzec się raka pro­staty, szyjki macicy czy piersi. Sul­fo­ra­fan zaś wal­czy z bak­te­riami odpo­wie­dzial­nymi za roz­wój wrzo­dów i raka żołądka, a także korzyst­nie wpływa na oczy, gdyż neu­tra­li­zuje szko­dliwe skutki pro­mie­nio­wa­nia ultrafioletowego.

2.Jest cen­nym źró­dłem wita­miny C – zale­d­wie 200 g warzyw cał­ko­wi­cie pokrywa dzienne zapo­trze­bo­wa­nie czło­wieka na tę witaminę.

3.Zawiera sole mine­ralne, takie jak wapń, fos­for, żelazo, siarka i potas oraz wita­miny (mię­dzy innymi A, B1, B2, PP). Jest bogata w magnez, nie­zbędny mię­dzy innymi do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia serca i prze­wo­dze­nia impul­sów nerwowych.

4.Szklanka tego warzywa zawiera tyle białka, co szklanka kuku­ry­dzy lub ryżu, ale UWAGA– ma o połowę mniej kalorii

5.Warzywo to ma rów­nież wła­ści­wo­ści tera­peu­tyczne w przy­padku ane­mii (doty­czy to zwłasz­cza dzieci i cię­żar­nych kobiet). Szklanka pełna bro­kuła zawiera 95 mcg kwasu folio­wego, który jest nie­zbędny dla roz­woju płodu.

6.Dba o nasze kości – bro­kuły zawie­rają wię­cej wap­nia niż więk­szość nabiału. Mają także wita­minę K chro­niącą przed osteoporozą

7.Wzmacnia męskość panów, ponie­waż redu­kuje u nich poziom żeń­skiego hor­monu– estro­genu, powo­du­jąc jed­no­cze­sny wzrost testosteronu

8.Brokuły zaleca się cukrzy­kom (duża ilość chromu)

9.Regulują ciśnie­nie krwi ( potas, magnez)

10.Zapobiegają prze­zię­bie­niom, ponie­waż wita­mina C w nich zawarta ma wła­ści­wo­ści anty­ok­sy­da­cyjne i anty­za­palne, co pomaga zwal­czać syn­dromy choroby.

SMACZ­NEGO!!!

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


sześć − 4 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>