Metoda McKen­zie w lecze­niu kręgosłupa

Metoda McKen­zie to jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych metod tera­peu­tycz­nych w lecze­niu dys­ko­pa­tii. Jej twórcą jest Robin McKen­zie pocho­dzący z Nowej Zelandii. Odkrył on, że pacjenci z pew­nymi okre­ślo­nymi symp­...