Metoda McKen­zie w lecze­niu kręgosłupa

Metoda McKen­zie to jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych metod tera­peu­tycz­nych w lecze­niu dys­ko­pa­tii. Jej twórcą jest Robin McKen­zie pocho­dzący z Nowej Zelandii.

Odkrył on, że pacjenci z pew­nymi okre­ślo­nymi symp­to­mami odczu­wają natych­mia­stową ulgę po wyko­na­niu serii spe­cy­ficz­nych ruchów, a w nie­któ­rych przy­pad­kach rów­nież po przy­ję­ciu pew­nych sta­tycz­nych pozy­cji ciała (feno­men cen­tra­li­za­cji bólu).

Na pod­sta­wie badań i obser­wa­cji wyod­ręb­nił 3 bólowe zespoły kliniczne:

-         Zespół zabu­rzeń postu­ral­nych (zwią­zany z prze­cią­że­niami eks­tre­mal­nej pozycji

-         koń­co­wego zakresu ruchu tka­nek nie zmie­nio­nych pato­lo­gicz­nie); np.nadmiernie wypro­sto­wany palec.

-         Zespół zabu­rzeń funk­cjo­nal­nych (zwią­zany z prze­cią­że­niem eks­tre­malna pozy­cją koń­co­wego zakresu ruchu tka­nek obkur­czo­nych pato­lo­gicz­nie); np.blizny.

-         Zespół zabu­rzeń struk­tu­ral­nych (zwią­zany z zabu­rze­niami wza­jem­nego układu struk­tur wewnątrz­sta­wo­wych (uszko­dze­nie, przemieszczenie);np.naderwnie tkanki.

Głów­nym celem metody  jest przy­wró­ce­nie moż­liwe peł­nej funk­cji zabu­rzo­nym struk­tu­rom i edu­ka­cja pacjenta, a tym samym zabez­pie­cze­nie go przed kolej­nym poja­wie­niem się bólu oraz samo­dziel­nie pora­dze­nie sobie z problemem.

Tera­peuta prze­pro­wa­dza z pacjen­tem dokładny wywiad, w któ­rym ustala: prze­bieg cho­roby, dotych­cza­sowe lecze­nie, czyn­niki wywo­łu­jące ból, zmien­ność obja­wów w ciągu doby, postawę pacjenta, objawy neu­ro­lo­giczne i wyko­nuje bada­nia funk­cjo­nalne. Bada­nie opiera się na opra­co­wa­nych przez McKen­ziego  pro­to­ko­łach dia­gno­stycz­nych, odręb­nych dla każ­dego odcinka krę­go­słupa oraz dla kończyn.

zale­ce­nia auto­lecz­ni­cze są dosto­so­wy­wane do stylu życia pacjenta w taki spo­sób, by pro­ces ten prze­bie­gał w spo­sób świa­domy, bez­pieczny i kon­tro­lo­wany. Zdo­byta przez pacjenta wie­dza pozwala mu rów­nież na zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie ryzyka wystą­pie­nia nawrotu obja­wów oraz radze­nia sobie na wypa­dek ich ponow­nego zaistnienia.

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


sześć − 2 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>