Opa­ska Nike+FuelBand

opaskaOpa­ska Nike+FuelBand posiada akce­le­ro­metr, który na bie­żąco infor­muje o efek­tach każ­dej czyn­no­ści dnia codzien­nego. Przy­rząd w postaci bran­so­letki prze­zna­czo­nej do nosze­nia na nad­garstku, poka­zuje nastę­pu­jące para­me­try: spa­lone kalo­rie, czas danej aktyw­no­ści, ilość wyko­na­nych kro­ków i prze­li­cze­nie na punkty. Każdy posia­dacz może usta­lić sobie indy­wi­du­alny cel do zdo­by­cia w prze­li­cze­niu na punkty.  Urzą­dze­nie współ­pra­cuje z apli­ka­cją na smart­fony i kon­tem na stro­nie www.nike.com.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


− 7 = jeden

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>