Rzepka.

rzepkaJest to spłasz­czona, trój­kątna, z zaokrą­glo­nymi brze­gami kość, włą­czona w ścię­gno mię­śnia czwo­ro­gło­wego uda.

W kwe­stii pocho­dze­nia rzepki panują dwa poglądy. Jedni auto­rzy przy­chy­lają się ku zda­niu, że rzepka jest wielką trzeszczką, na co wska­zy­wałby jej sto­su­nek do ścię­gna, inni nato­miast uwa­żają ją za typową i zwy­kłą kość szkie­letu; według tego poglądu byłaby to kość filo­ge­ne­tycz­nie stara, o cha­rak­te­rze wybit­nie wstecz­nym, za czym prze­ma­wiają bada­nia porównawczo-morfologiczne.

Ana­to­mia opi­sowa wyróż­nia powierzch­nią przed­nią i tylną, trzy brzegi i wierzchołek

Brzeg górny, czyli pod­stawa rzepki (basis patel­lae) skie­ro­wany jest dogło­wowo. Brzeg boczny i przy­środ­kowy prze­cho­dzą w ostry, zwró­cony ku obwo­dowi koń­czyny wierz­cho­łek rzepki (apex patellae).

Powierzch­nia przed­nia jest nie­równa, pokryta wynio­sło­ściami rów­no­le­głymi do prze­biegu włó­kien ścię­gna mię­śnia czwo­ro­gło­wego uda. Wzdłużne nie­rów­no­ści są także miej­scami przy­czepu czę­ści włó­kien tego mięśnia.

Tylną powierzch­nię rzepki pokrywa szkli­sta chrząstka sta­wowa o zróż­ni­co­wa­nej gru­bo­ści. Naj­bar­dziej wynio­słą czę­ścią powierzchni sta­wo­wej i zara­zem naj­grub­szą war­stwą jest grzbiet, poło­żony zgod­nie z długą osią rzepki.

Grzbiet dzieli tylną powierzch­nię rzepki na część boczną i przy­środ­kową. W jego obrę­bie chrząstka może osią­gać nawet 6,4 mm gru­bo­ści. Dodać trzeba, że wła­śnie tutaj wystę­puje naj­grub­sza war­stwa chrząstki szkli­stej w całym ukła­dzie sta­wo­wym czło­wieka. Chrząstka sta­wowa rzepki jest naj­cień­sza w oko­li­cach kra­wę­dzi przyśrodkowej.

capture7Wg Wiberga wyróż­niamy trzy posta­cie rzepek:

1.Postać I-Centralne umiej­sco­wie­nie grzbietu rzepki, dzięki czemu powierzch­nie boczna i przy­środ­kowa mają zbli­żone rozmiary.

2.Postać II-Grzbiet zaj­muje nieco przy­środ­kową pozy­cję a przez to boczna powierzch­nia jest więk­sza od przyśrodkowej.

3. Postać III-Grzbiet rzepki jest prze­su­nięty znacz­nie przy­środ­kowo. Przy­środ­kowa część powierzchni przy­środ­ko­wej jest wtedy mała.

 

 

Czynne i bierne sta­bi­li­za­tory rzepki: https://www.fizjoinformator.pl/czynne-i-bierne-stabilizatory-rzepki/

Zna­cze­nie rzepki dla czyn­no­ści stawu kola­no­wego: https://www.fizjoinformator.pl/znaczenie-rzepki-dla-czynnosci-stawu-kolanowego/

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


8 − trzy =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>