Szpilki,Obcy,5729_600_h

Wyso­kie obcasy-nosić czy nie nosić.

Czy wie­dzie­li­ście o tym, że buty na obca­sie wymy­ślono począt­kowo dla męż­czyzn? Już w sta­ro­żyt­nym Egip­cie do męskich butów doło­żono spe­cjalne słupki, aby stopa była lepiej uło­żona w strze­mio­nach. Obcasy by...

… cho­roby serca mogą być pochodną scho­rzeń reu­ma­tycz­nych? Co 4 pacjent cho­ru­jący na RZS ma pro­blemy kar­dio­lo­giczne, gdyż cho­roba ta nisz­czy narządy wewnętrzne i przy­spie­sza roz­wój miażdżycy....