Wyso­kie obcasy-nosić czy nie nosić.

Szpilki,Obcy,5729_600_h

Czy wie­dzie­li­ście o tym, że buty na obca­sie wymy­ślono począt­kowo dla męż­czyzn? Już w sta­ro­żyt­nym Egip­cie do męskich butów doło­żono spe­cjalne słupki, aby stopa była lepiej uło­żona w strze­mio­nach. Obcasy były także wyba­wie­niem dla niskich kró­lów, któ­rzy to nosili buty na kotur­nach czy obca­sach, aby dodać sobie wzrostu.

 

Szpilki tak kochane przez kobiety, przez orto­pe­dów są uwa­żane za „ wymysł diabła”.

Bez­dy­sku­syj­nie szpilki są obu­wiem bar­dzo ele­ganc­kim i kobiety uwiel­biają je nosić, nie­stety nie każda potrafi, a co gor­sze nie każda wie, jakie mogą być kon­se­kwen­cje cho­dze­nia w szpil­kach i jakie buty kupić.

Zatem:

1.Pamiętajcie o zdro­wym roz­sądku– nie wybie­raj­cie tych naj­wyż­szych– one są „ tylko ładne”, ale na pewno nie są wygodne.

2. Lepiej wybrać obcas niż­szy i szerszy.

3. Szpilki ( a wła­ści­wie każdy but) nie powinny być ani z duże ani za cia­sne. Wokół pal­ców powi­nien być lekko wyczu­walny luz.

4. Gdy mają bar­dzo wysoki obcas to dobrze by było by miały także sta­bilną grubą podeszwę.

5. Tylna część buta nie może być zbyt niska– chyba, że chce­cie mieć cią­gle poob­dzie­rane stopy ze skóry.

6.Według badań, dla naszych nóg i krę­go­słupa naj­zdrow­sze są buty na około 2,5 cm obca­sie. Gdy są one wyż­sze niż 5 cm i nosimy je czę­sto, możemy być pewne, że prę­dzej czy poźniej zauwa­żymy u sie­bie pro­blemy z nogami i kręgosłupem.

 

A co takiego może być kon­se­kwen­cją cho­dze­nia w butach na obcasie?

 

  • Bóle krę­go­słupa
  • Przy­kurcz mię­śnia trój­gło­wego łydki i zwią­zane z nim bóle i stany zapalne ścię­gna Achillesa
  • Koślawe palu­chy, czyli halluksy
  • Bóle kolan, a szcze­gól­nie stawu rzep­kowo udo­wego, ponie­waż więk­szość kobiet cho­dzi całych na lekko ugię­tych sta­wach kolanowych
  • Zmniej­sza się sta­bil­ność stopy w związku, z czym łatwiej o skrę­ce­nia stawu skokowego
  • Zmiany w obrę­bie stopy, spłasz­cze­nie łuku poprzecz­nego, modzele, odgniotki.

Zatem zanim następny raz zało­żysz swoje uko­chane szpilki zasta­nów się czy warto?

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


1 × = dwa

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>