…doda­wa­nie cyna­monu do do potraw może być metodą regu­lo­wa­nia poziomu cukru we krwi? dowie­dziono, cyna­mon zwięk­sza wra­zli­wość komó­rek na insu­linę. Doda­nie 6 g cyna­monu do posiłku powo­duje spa­dek glu­kozy ...
k&m

Róż­nice w zdro­wiu a płeć

LP CECHA KOBIETY MĘŻ­CZYŹNI 1. Dłu­gość życia 7–10 lat dłużej 7–10 lat krócej 2. Zapa­dal­ność na cho­roby, hospi­ta­li­za­cja, farmakoterapia 3x czę­ściej niż mężczyźni  3x rza­dziej niż kobiety 3. Bada­nia pro­fi­lak­t...