Orze­chy włoskie.

orzech włoskiOkre­śla się je czę­sto mia­nem „pokarmu dla mózgu”. Nie jest to zwią­zane z ich pofał­do­waną struk­turą, która może ów mózg przy­po­mi­nać, ale z tym, że dostar­czają one sub­stan­cje, dzięki któ­rym organ ten może dosko­nale funkcjonować.

  • W porów­na­niu z innymi orze­chami zawie­rają bar­dzo duże ilo­ści kwa­sów tłusz­czo­wych omega 3. Są bogate w błon­nik, wita­miny z grupy B, magnez, prze­ciw­u­tle­nia­cze (wita­minę E), co korzyst­nie wpływa na zdrowie.
  • Orze­chy  są rów­nież źró­dłem ste­roli roślin­nych, ale głów­nie jed­no­nie­na­sy­co­nych i wie­lo­nie­na­sy­co­nych kwa­sów  tłusz­czo­wych, które obni­żają stę­że­nie złego cho­le­ste­rolu LDL.
  • Mimo, że orze­chy zapew­niają wiele korzy­ści sercowo-ochronnych, wiele osób uni­kach ich w oba­wie przed zwięk­sze­niem masy ciała. Te obawy są bez­pod­stawne, w  rze­czy­wi­sto­ści osoby jedzące orze­chy, co naj­mniej dwa razy w tygo­dniu (nie wię­cej niż 100g) są mniej nara­żone na przy­rost masy ciała niż te osoby, które nie jedzą ich wcale.
  • Orze­chy wło­skie są bar­dzo dobrym źró­dłem man­ganu, mie­dzi oraz  mine­ra­łów, które są odpo­wie­dzialne za  anty­ok­sy­da­cyjną  obronę organizmu.
  • Doda­jąc do swo­jej diety orze­chy wło­skie robimy krok w kie­runku polep­sze­nia dzia­ła­nia układu krą­że­nia. Orze­chy wło­skie poma­gają zapo­bie­gać wyso­kiemu ciśnie­niu krwi. Kwas ela­gowy –prze­ciw­u­tle­niacz w nich zawarty wspiera układ odpor­no­ściowy i działa przeciwnowotworowo.
  • Orzech ma łagodne dzia­ła­nie prze­czysz­cza­jące, co jest korzystne w przy­padku zaparć.
  • Zawiera wita­miny i skład­niki mine­ralne, które są dosko­na­łym budul­cem mię­śni i innych tkanek.
  • Orze­chy poma­gają popra­wić meta­bo­lizm orga­ni­zmu, zale­cane są u pacjen­tów ze scho­rze­niami wątroby.

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


× 2 = osiemnaście

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>