stabilizacja1

Sta­bi­li­za­cja kręgosłupa

Więk­szość ludzi, któ­rych boli np. kolano przy sie­dze­niu, po pro­stu zmie­nia pozy­cję, aby uciec od bólu. Nie wie­dzieć czemu z bólem krę­go­słupa jest odwrotnie. Od kolana nikt nie ocze­kuje, że będzie bez­bó­lowe w...