Wie­sio­łek

wiesiolekTa nie­po­zorna, polna roślina ma nie­po­spo­lite wła­ści­wo­ści. Naj­więk­sze dobro kryje się w jego malut­kich nasion­kach. Wytła­czany z nich olej zawiera duże ilo­ści nie­zbęd­nych nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych: lino­lowy i gamma-linolenowy, a także ole­inowy, pal­mi­ty­nowy i ste­ra­ry­nowy oraz fito­ste­role, trp­to­fan, enzymy, wita­miny, cunk, selen, magnez i wapń. Ten bogaty kok­tajl skład­ni­ków powo­duje, że olej z wiesiołka:

-         wspo­maga tra­wie­nie i zapo­biega maga­zy­no­wa­niu tłusz­czów, uak­tyw­nia­jąc funk­cje tkanki tłusz­czo­wej brunatnej

-         utrzy­muje opty­malny poziom nawod­nie­nia komórek

-         usuwa tok­syny i uszko­dze­nia spo­wo­do­wane przez wolne rodniki

-         wspo­maga lecze­nie cho­rób skór­nych poprzez uru­cho­mie­nie wytwa­rza­nia enzymu delta-6-desaturazy

-         łago­dzi bóle reu­ma­tyczne, pobu­dza rege­ne­ra­cję tka­nek i prze­ciw­działa zapa­le­niu stawów

-         popra­wia dzia­ła­nie układu odpornościowego

-         pomaga usu­wać z orga­ni­zmu toksyny

-         wspo­ma­ga­jąc prze­pływ krwi w naczy­niach obniża ciśnienie

-         zapo­biega odkła­da­niu się zło­gów cho­le­ste­ro­lo­wych i nor­ma­li­zuje poziom dobrego cholesterolu

-         zmniej­sza nad­po­bu­dli­wość u dzieci i pomaga w zwal­cza­niu obja­wów ADHD oraz padaczki

-         kwas gamma-linolenowy zwal­cza komórki nowo­two­rowe i ogra­ni­cza ich moż­li­wo­ści namnażania

-         wzmaga pro­duk­cję śluzu w szyjce macicy, popra­wia jego jakość i ukrwie­nie ślu­zówki, co sprzyja płodności

-         uspraw­nia pracę mózgu i uzu­peł­nia lecze­nie SM i schizofrenii

-         pomaga w lecze­niu depre­sji, sta­nach głę­bo­kiego smutku i migrenie

-         łago­dzi dole­gli­wo­ści mie­siącz­kowe i menopauzalne

-         kwas lino­le­nowy prze­nika do mleka matek kar­mią­cych i uod­par­nia nie­mow­lęta na więk­szość alergii.

-         dzięki zawar­to­ści lute­iny jest środ­kiem zapo­bie­ga­ją­cym dege­ne­ra­cji plamki żół­tej oka

-         chroni przed zespo­łem suchego oka

Olej z wie­siołka jest tło­czony na zimno i nie należy go pod­grze­wać, aby nie stra­cić cen­nych wła­ści­wo­ści. Naj­le­piej ser­wo­wać jako doda­tek do sała­tek lub sto­so­wać jako kosme­tyk na skórę lub włosy.

Jadalne są rów­nież korze­nie wie­siołka, zbie­rane późną jesie­nią lub wcze­sną wio­sną, zanim wyro­śnie pęd kwia­towy. Można je goto­wać i sie­kać na sałatkę. Sma­kiem nieco przy­po­mi­nają bru­kiew. Żółte kwiaty wie­siołka mogą sta­no­wić cie­kawy doda­tek do sałatek.

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt : kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


− 2 = jeden

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>