Szko­dliwe kolczyki

nikiel

Naukowcy z Col­le­gium Medi­cum Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego udo­wod­nili zależ­ność mię­dzy wcze­snym prze­kłu­wa­niem uszu u małych dziew­czy­nek a póź­niej­szym roz­wo­jem alergii.

Coraz czę­ściej matki prze­kłu­wają uszka u dzieci już w okre­sie nie­mow­lę­cym, uwa­ża­jąc, że to ślicz­nie wygląda.  Żeby ranki lepiej się goiły, od razu zakła­dają kol­czyki. Nie­stety nawet te ze sto­pów szla­chet­nych, jak złoto, sre­bro czy stal szla­chetna, zawie­rają nikiel, który jest bar­dzo sil­nym aler­ge­nem. Uczu­le­nie może się poja­wić nawet wtedy, gdy już dawno nie nosi się kolczyków.

Kra­kow­scy naukowcy prze­ba­dali 400 uczniów w wieku 7–8 i 16–17 lat. Aler­gię na nikiel wyka­zy­wał co trzeci badany, a nich więk­szość to dziew­czynki, które miały zało­żone kol­czyki w pierw­szych latach życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


sześć − = 3

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>