Jaki wpływ może mieć prze­moc na nasze dzieci.

dziecko.….prze­moc, któ­rej doświad­cza dziecko zmie­nia struk­turę jego mózgu, obniża inte­li­gen­cję i może wywo­ły­wać cięż­kie cho­roby psy­chiczne? Bada­cze opi­sali w Ame­ri­can Jour­nal of Psy­chia­try że u osób mal­tre­to­wa­nych w dzie­ciń­stwie zani­kają nie­które obszary mózgu: jest mniej istoty sza­rej, zwłasz­cza w rejo­nach klu­czo­wych dla pro­cesu myśle­nia.
Bada­nia prze­pro­wa­dzone przez naukow­ców z Uni­ver­sity Col­lege Lon­don bada­nie za (fMRI) dowio­dło, że mózgi dzieci bitych do złu­dze­nia przy­po­mi­nają mózgi wete­ra­nów wojen­nych cier­pią­cych na zespół stresu poura­zo­wego.
Naukowcy dostrze­gli na obra­zach z fMRI cho­ro­bli­wie wysoką aktyw­ność w rejo­nach zawia­du­ją­cych odpo­wie­dzią na stres. Poja­wiała się ona natych­miast, kiedy tylko naukowcy poka­zali dzie­ciom zdję­cia osób, na któ­rych twa­rzach widać było złość czy gniew. Iden­tycz­nie reaguje mózg wete­rana wojen­nego na odgłos przy­po­mi­na­jący wystrzał czy zapach spa­le­ni­zny…
Arty­kuł na ten temat w http://nauka.newsweek.pl/bicie-dzieci-skutki-przemocy-wobec-dzieci-uszkodzenia-mozgu-newsweek,artykuly,342555,1.html.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


pięć − = 1

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>