orzech włoski

Orze­chy włoskie.

Okre­śla się je czę­sto mia­nem „pokarmu dla mózgu”. Nie jest to zwią­zane z ich pofał­do­waną struk­turą, która może ów mózg przy­po­mi­nać, ale z tym, że dostar­czają one sub­stan­cje, dzięki któ­rym organ ten może dos...
jagody goji

Jagody goji.

    Są naj­bar­dziej obie­cu­ją­cym środ­kiem odżyw­czym wspie­ra­ją­cym zdro­wie, mają­cym poten­cjał zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać die­te­tykę, osią­gnię­cia spor­towe oraz tra­dy­cyjną medy­cynę na prze­strzeni 21 wieku. Zl...