Jagody goji.

jagody goji    Są naj­bar­dziej obie­cu­ją­cym środ­kiem odżyw­czym wspie­ra­ją­cym zdro­wie, mają­cym poten­cjał zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać die­te­tykę, osią­gnię­cia spor­towe oraz tra­dy­cyjną medy­cynę na prze­strzeni 21 wieku.

 1. Zle­cane są w lecze­niu reu­ma­tyzmu spo­wo­do­wa­nego zim­nym i wil­got­nym klimatem.
 2. Dłu­go­trwale sto­so­wa­nie zapew­nia wzmoc­nie­nie sta­wów, kości, wzmac­nia sys­tem odpor­no­ściowy, wyszczu­pla, opóź­nia pro­cesy sta­rze­nia, popra­wia rów­nież wital­ność, popra­wia wzrok, zapew­nia długowieczność.
 3. Są nisko­ka­lo­ryczne.
 4. Bada­nia wyka­zały, że zawarty w jago­dach poli­sa­cha­ryd (cukier dłu­go­łań­cu­chowy) posiada silne dzia­ła­nie sty­mu­lu­jące na sys­tem odpor­no­ściowy poprzez zwięk­sze­nie poziomu immu­no­glo­bu­lin A (Ig A)- pro­tein immu­no­lo­gicz­nych, któ­rych poziom obniża się wraz wie­kiem. Zatem ich spo­ży­wa­nie zale­cane jest dzie­ciom z obni­żoną odpor­no­ścią oraz oso­bom żyją­cym w dużym stresie.

Odkryto, że zawie­rają skład­niki pokar­mowe wymie­nione poniżej:

 • 6 pod­sta­wo­wych witamin
 • 11 pod­sta­wo­wych mikroelementów
 • 22 die­te­tyczne pier­wiastki śladowe
 • 18 ami­no­kwa­sów
 • 8 poli­sa­cha­ry­dów
 • 6 mono­sa­cha­ry­dów
 • 5 nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych (nie­zbędne kwasy tłusz­czowe, kwas lino­lowy i alfa-linolowy, beta-sitosterol oraz inne ste­role roślinne).
 • 5 karo­te­no­idów, w tym beta-karoten i zeak­san­tynę, lute­inę, liko­pen i beta-kryptoksantynę, ksantofil
 • wiele pig­men­tów fenolowych
 • wapń (112mg/100g), potas (1.13 mg/100g), żelazo (9mg/100g), cynk (2mg/100g), selen (50 mikrogramów/100g), rybo­fla­winę (1.3mg/100g), wita­minę C (148mg/100g)

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


8 × = siedemdziesiąt dwa

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>