wertebr

Wer­te­bro­pla­styka

Wer­te­bro­pla­styka to zabieg neu­ro­chi­rur­giczny, który polega na prze­zskór­nym wstrzyk­nię­ciu cementu do trzonu kręgu, który uległ kom­pre­syj­nemu zła­ma­niu. Jest to metoda mało­in­wa­zyjna,  odbywa się w znie­c...

Metoda McKen­zie w lecze­niu kręgosłupa

Metoda McKen­zie to jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych metod tera­peu­tycz­nych w lecze­niu dys­ko­pa­tii. Jej twórcą jest Robin McKen­zie pocho­dzący z Nowej Zelandii. Odkrył on, że pacjenci z pew­nymi okre­ślo­nymi symp­...