Fizy­ko­te­ra­pia w lecze­niu kręgosłupa.

Fizy­ko­te­ra­pia to dział fizjo­te­ra­pii zaj­mu­jący się wyko­rzy­sta­niem korzyst­nej reak­cji orga­ni­zmu na bodźce fizyczne. Ich źró­dło może być w natu­ral­nym śro­do­wi­sku, np. słońce, lub mogą być gene­ro­wane sztucz­nie — np. prąd elek­tryczny, cie­pło. Od lat są z powo­dze­niem sto­so­wane w scho­rze­niach narządu ruchu, w tym kręgosłupa.

 

  • Masaż — ma on na celu roz­luź­nie­nie nad­mier­nie napię­tych mię­śni, co jest stałą dole­gli­wo­ścią u pacjen­tów z bólami krzyża. Popra­wia ukrwie­nie tka­nek, co pozwala mini­ma­li­zo­wać ból, dostar­czać sub­stan­cji odżyw­czych i nor­ma­li­zo­wac pracę mię­śni i więzadeł.
  • Pole magne­tyczne w zależ­no­ści od zasto­so­wa­nej czę­sto­tli­wo­ści może dzia­łać na zasa­dzie ciepl­nej lub powo­do­wać zmianę depo­la­ry­za­cji komó­rek, a co za tym idzie wła­ści­wo­ści tka­nek, np. szyb­sze odpro­wa­dza­nie szko­dli­wych pro­duk­tów prze­miany materii.
  • Lase­ro­te­ra­pia – poprzez wnik­nię­cie wiązki świa­tła o wybra­nej dłu­go­ści fali do tka­nek uzy­sku­jemy dzia­ła­nie prze­ciw­za­palne, prze­ciw­bó­lowe i przy­spie­sze­nie gojenia.
  • Ogrze­wa­nie, na przy­kład za pomocą lamp czy okła­dów, roz­luź­nia mię­śnie i zwięk­sza ukrwie­nie tka­nek, dzięki czemu uzy­skuje się więk­szy dopływ tlenu oraz sub­stan­cji przy­spie­sza­ją­cych gojenie.

Ochła­dza­nie, okła­dami czy opa­rami cie­kłego azotu, działa bez­po­śred­nio prze­ciw­bó­lowo  a ponadto ogra­ni­cza stan zapalny i redu­kuje bole­sne skur­cze mięśniowe

  • Ultra­dź­więki: poprzez mikro­ma­saż i ocie­ple­nie tka­nek zwięk­szają ukrwie­nie, przy­spie­szają goje­nie, zmniej­szają napię­cie mię­śniowe, redu­kuje pato­lo­giczną sztyw­ność i bolesność.
  • Elek­tro­te­ra­pia: roz­luź­nia mię­śnie poprzez dzia­ła­nie prądu o zmien­nej czę­sto­tli­wo­ści,  sty­mu­luje powsta­wa­nie endor­fin, które dzia­łają kojąco na bóle pocho­dze­nia kręgosłupowego.

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


cztery + = 13

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>