wdowi

Wdowi garb

Wdowi garb ozna­cza pogłę­bioną kifozą pier­siową, wysu­nię­cie głowy i zgru­bie­nie tkanki w dol­nym odcinku krę­go­słupa szyjnego. Nazwa wiąże się z wie­kiem, w któ­rym scho­rze­nie roz­wija się u kobiet, a ma to miej­...
dewotka2

Kolano dewotki

‘’Kolano posadz­ka­rza’’, zwane rów­nież ‘’kola­nem dewotki’’ lub ‘’kola­nem słu­żą­cej’’, to okre­śle­nie zapa­le­nia kale­tek mazio­wych prze­drzep­ko­wych lub podrzep­ko­wych. Nazwa wywo­dzi się od zawo­dów, które wyk...