core

Sta­bil­ność czyli Core stability

Core sta­bi­lity exer­cise  (dosłow­nie: ćwi­cze­nia sta­bi­li­za­cyjne rdze­nia, cen­trumm), popu­lar­nie zwane ćwi­cze­niami sta­bil­no­ści ogól­nej, mają na celu wzmoc­nie­nie gor­setu mię­śnio­wego ota­cza­ją­cego tu...