Kolano dewotki

dewotka2’Kolano posadz­ka­rza’’, zwane rów­nież ‘’kola­nem dewotki’’ lub ‘’kola­nem słu­żą­cej’’, to okre­śle­nie zapa­le­nia kale­tek mazio­wych prze­drzep­ko­wych lub podrzep­ko­wych. Nazwa wywo­dzi się od zawo­dów, które wyko­nuje się w dłu­go­trwa­łej pozy­cji klę­czą­cej. Wbrew nazwie, posadz­ka­rze rzadko na nie cier­pią, ponie­waż chro­nią stawy kola­nowe spe­cjal­nymi ochra­nia­czami, w prze­ci­wień­stwie do gospo­dyń domo­wych czy osób duchow­nych, któ­rzy czę­sto klę­czą na twar­dym podłożu.

Kaletki maziowe są two­rami zbu­do­wa­nymi z tkanki łącz­nej, które naj­czę­ściej komu­ni­ku­jącą się z jamą sta­wową i błoną wytwa­rza­jącą maź, dzięki czemu mają gładką i wil­gotną powierzch­nię. Pod wpły­wem dłu­go­trwa­łego uci­sku lub ude­rze­nia kaletki mogą ulec podraż­nie­niu, które pro­wa­dzi do stanu zapal­nego. Na jego sku­tek wytwa­rza się więk­sza ilość płynu, który zbiera się pomię­dzy ścia­nami kaletki maziowej.

Zapa­le­nia kale­tek mazio­wych mogą też być następ­stwem nie­do­le­czo­nych kon­tu­zji, cho­rób reu­ma­tycz­nych, dny mocza­no­wej lub zaka­żeń bakteryjnych.

Obja­wami jest uczu­cie roz­pie­ra­nia, wypeł­nie­nia, ból,obrzęk i utrud­niona ruchomość.

Lecze­nie polega na zabie­gach prze­ciw­za­pal­nych (fizy­ko­te­ra­pia) i odcią­że­niu powierzchni, jeśli zacho­waw­czo nie przy­nosi rezul­tatu lekarz może ścią­gnąć nad­miar płynu i podać lek przeciwzapalny.

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt : kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ 8 = trzynaście

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>