nartki

Narty, narty narty!!!

Oto typowa orto­pe­dyczna scenka z sezonu nar­ciar­skiego: dzielny pacjent cały rok ciężko pra­cuje sie­dząc za biur­kiem, więc w lecie należy się odpo­czy­nek na leżaczku. Ale po mie­sią­cach sie­dze­nia, prze­ple­cio­n...
seniorzy

Tre­ning dla Seniorów.

Teo­re­tycz­nie czło­wiek powi­nien doży­wać 110–120 lat. W rze­czy­wi­sto­ści jed­nak tylko nie­liczna grupa ma oka­zję świę­to­wać 90 uro­dziny. Jedni mówią, że sta­rze­jemy się od uro­dze­nia, inni, że po 35 roku życi...
buty

Buty do biegania.

150 mln ludzi na całym świe­cie regu­lar­nie upra­wia jog­ging, czyli biega ama­tor­sko na roz­ma­itych dystan­sach. W Pol­sce co roku 50–80 tysięcy osób bie­rze udział w mara­to­nach, pół­ma­ra­to­nach i bie­gach ulicz­...