Buty do biegania.

buty150 mln ludzi na całym świe­cie regu­lar­nie upra­wia jog­ging, czyli biega ama­tor­sko na roz­ma­itych dystan­sach.
W Pol­sce co roku 50–80 tysięcy osób bie­rze udział w mara­to­nach, pół­ma­ra­to­nach i bie­gach ulicz­nych, a jesienny Poznań Mara­ton jest naj­więk­szym bie­giem w Euro­pie Środ­ko­wej.
Mar­kowe stroje, pul­so­me­try, pasy do bido­nów i inne gadżety nie są nie­zbędne.
Jedyny ważny sprzęt do odpo­wied­nie obu­wie. I tu zaczyna się kło­pot, bo pro­du­cenci prze­ści­gają się w spe­cjal­nych mode­lach do bie­ga­nia.
Od kilku lat rośnie trend bie­ga­nia boso lub w butach imi­tu­ją­cych pię­cio­pal­cza­ste skar­petki. Bie­ga­nie boso lub tylko z osło­niętą pode­szwą to naj­bar­dziej natu­ralna forma ruchu.
A natu­ralny ruch pozwala na wyko­rzy­sta­nie peł­nego poten­cjału drze­mią­cego w sto­pach.
Tre­ning na boso wzmac­nia mię­śnie sta­bi­li­zu­jące, które na co dzień roz­le­ni­wiamy w butach.
Do tre­nin­gów wyko­rzy­stu­ją­cych natu­ralny ruch stopy przy­znaje się min Ally­son Felix, wie­lo­krotna meda­listka olim­pij­ska oraz Vin Lananna, tre­ner dru­żyn lek­ko­atle­tycz­nych w Stan­ford i Orgo­nie, które zdo­były ostat­nio osiem tytu­łów mistrzow­skich.
Poprzez bie­ga­nie boso wyko­nu­jemy krok zgodny z bio­me­cha­niką ciała, sty­mu­lu­jemy roz­wój mię­śni stóp, ale i reszty orga­ni­zmu, uru­cha­miamy czu­ciowe sprzę­że­nie zwrotne.
Bie­ga­nie bez butów wymaga wypra­co­wa­nia nowej tech­niki, wypro­sto­wa­nia się i kroku ze środka stopy. Jak każdy inny, tak i ten rodzaj tre­ningu powi­nien być wpro­wa­dzany stop­niowo, gdyż pod­daje więk­szym obcią­że­niom stawy, które dzięki butom mają zapew­niona więk­szą amor­ty­za­cję.
Osoby począt­ku­jące powinny wybie­rać buty o 6–8 mm spadku mię­dzy linią pięty a pal­cami. Bie­ga­cze pro­fe­sjo­nalni i pół­a­ma­tor­scy mogą się zde­cy­do­wać na jak naj­cień­sza pode­szwę oraz 3–4 mm róż­nicy spadku. Warto zain­we­sto­wać w mesh lub piankę żebrową, które zapew­nia lep­szą wen­ty­la­cję dla pra­cu­ją­cych stóp. A dopiero potem się­gnąć po Five­Fin­gers.
Zmianę obu­wia warto wpro­wa­dzać stop­niowo, gdyż nawet powrót do natury, ale zbyt szybki, może się skoń­czyć kontuzją.

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


cztery − = 0

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>