Cudowne zboże” — Szar­łat wyniosły.

amarantusZnany pod inną nazwą –Ama­ran­tus– to podobno jedna z naj­wcze­śniej upra­wia­nych roślin na świe­cie. Nie zawiera glu­tenu i dla­tego dosko­nale się spraw­dza w die­cie osób z celia­kią lub cho­robą Hashi­moto. Zawarty w nim magnez działa uspo­ka­ja­jąco, skwa­len ujędr­nia skórę, a łatwo przy­swa­jalny błon­nik uła­twia trawienie.

 Ama­ran­tus dla zdrowia:

Roślina ta będąca źró­dłem łatwo przy­swa­jal­nego białka ma w jed­nym ziar­nie trzy­krot­nie wię­cej błon­nika niż kasza jaglana. Nie ma nato­miast ani grama glu­tenu stąd może być sto­so­wana przez różne grupy osób będą­cych na die­cie bez­glu­te­no­wej. Ziarna ama­ran­tusa są lek­ko­strawne i łatwo przy­swa­jalne przez orga­nizm, dla­tego świet­nie się spraw­dzają w die­tach odchu­dza­ją­cych. Szar­łat jest bogaty w jedno– i wie­lo­nie­na­sy­cone kwasy tłusz­czowe, co wpływa na obni­że­nie poziomu „złego” cho­le­ste­rolu LDL. W jego ziar­nach znaj­dują się też wita­miny z grupy A, B, C i E.

Zawiera także dużą ilość lizyny, ami­no­kwa­sów siar­ko­wych, tryp­to­fanu oraz całą gamę pier­wiast­ków cen­nych dla zdro­wia czło­wieka – magnez, żelazo czy wapń.

W świe­tle badań naukowych:

Eks­perci Orga­ni­za­cji Naro­dów Zjed­no­czo­nych do Spraw Wyży­wie­nia i Rol­nic­twa (FAO) ze względu na wła­ści­wo­ści zdro­wotne skla­sy­fi­ko­wali ama­ran­tus jako roślinę XXI wieku. Wyko­rzy­stuje się go, bowiem w pro­fi­lak­tyce lecze­nia cho­rób serca, nad­ci­śnie­nia i cukrzycy.

Jed­nym z naj­waż­niej­szych skład­ni­ków uzy­ski­wa­nych z oleju szar­łatu jest skwa­len, który powstrzy­muje pro­cesy sta­rze­nia się skóry (w ama­ran­tu­sie jest go dzie­się­cio­krot­nie wię­cej niż w oli­wie z oli­wek). Wyka­zuje on wła­ści­wo­ści anty­ok­sy­da­cyjne, zwięk­sza odpor­ność orga­ni­zmu oraz dobrze wpływa na szpik kostny, nad­ner­cza i węzły chłonne. Olej z szar­łatu jest źró­dłem fito­ste­roli, które wspo­ma­gają wyda­le­nie „złego” cho­le­ste­rolu LDL z orga­ni­zmu. Jak potwier­dzają bada­nia, białko zawarte w ama­ran­tu­sie hamuje ogni­ska nowotworowe.

Oprócz zasto­so­wań kuli­nar­nych roślina ta ma sze­ro­kie zasto­so­wa­nie rów­nież w prze­my­śle far­ma­ceu­tycz­nym i kosme­tycz­nym – jako doda­tek do szam­po­nów, odży­wek, kre­mów i bal­sa­mów do ciała.

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


9 − = jeden

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>