Ope­ra­cja kolana — don’t panic!

panic

Każ­dego z nas przed ope­ra­cją para­li­żuje strach bo tak do końca nie wiemy czego się mamy spo­dzie­wać. Nasza wizja jest taka, że chi­rurg zope­ruje nam kolano a dwa dni póź­niej wszystko będzie ok, wró­cimy do nor­mal­nej aktyw­no­ści  dnia codzien­nego , sportu i rekre­acji a to co nas bolało pój­dzie bar­dzo szybko w zapomnienie.

Nie­stety nic bar­dziej mylnego. 

Nie­jed­no­krot­nie nie­wiele wiemy o cze­ka­ją­cej nas ope­ra­cji. Nie wiemy czego się spo­dzie­wać, jak się przy­go­to­wać, jak długo będzie trwał powrót do samo­dziel­nej aktyw­no­ści dnia codzien­nego, do pracy czy sportu.  

Zatem jak się przy­go­to­wać i czego się spodziewać? 

 

1. Przy­go­to­wa­nie do ope­ra­cji– tak czy nie, a przede wszyst­kim DLACZEGO?

https://www.fizjoinformator.pl/rehabilitacja-przedoperacyjna-strata-czasu-czy-inwestycja-na-przyszlosc/

2.Szczepienia przed artroskopią.

https://www.fizjoinformator.pl/szczepienia-przed-artroskopia/

3. Ból i środki farmaceutyczne.

https://www.fizjoinformator.pl/leki-przeciwbolowe-po-operacji/

4.Obrzęk stawu kola­no­wego po operacji

https://www.fizjoinformator.pl/obrzek-stawu-kolanowego-po-urazie-lub-operacji/

5. Nie­pra­wi­dłowe mecha­ni­zmy kom­pen­sa­cyjne po ope­ra­cji https://www.fizjoinformator.pl/mechanizmy-kompensacyjne-wytwarzane-przez-pacjenta-po-operacji-stawu-kolanowego-i-ich-wplyw-na-dysfunkcje-ukladu-ruchu/

6.Powrót do domu– pierw­szy szok!!!!

7. Akcja– Rehabilitacja

 https://www.fizjoinformator.pl/akcja-rehabilitacja/

8.Chodzenie o kulach

9. Pro­ces goje­nia się poszcze­gól­nych tkanek.

10. Powi­kła­nia:

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

Jeżeli potrzebna Ci szyna CPM to zapra­szam do Szynoteki.

Szy­no­teka- wypo­ży­czal­nia szyn CPM– www.szy­no­teka.pl

Comments are closed.