Staw kola­nowy– ana­to­mia dla laika.

kolanko z numerkamiStaw kola­nowy jest naj­więk­szym sta­wem orga­ni­zmu ludz­kiego. Powierzch­nię sta­wową two­rzą kłyk­cie kości udo­wej , kłyk­cie kości pisz­cze­lo­wej i powierzch­nia sta­wowa rzepki. Należy tu wspo­mnieć iż nie­któ­rzy dzielą staw kola­nowy na dwa inne stawy, a mia­no­wi­cie staw udowo-piszczelowy i rzepkowo-udowy. Staw rzepkowo-udowy ana­to­micz­nie wcho­dzi w skład stawu kola­no­wego, bio­me­cha­nicz­nie zaś sta­nowi zupeł­nie odrębną jed­nostkę funkcjonalną.

Jed­nak naj­pro­ściej przed­sta­wia­jąc ana­to­mię stawu kola­no­wego można uznać,że na kolano skła­dają się: ele­menty kostne (kość udowa, pisz­cze­lowa, strzał­kowa i rzepka), chrząstka sta­wowa, łąkotki (boczna i przy­środ­kowa) oraz wię­za­dła wewnątrz­sta­wowe (krzy­żowe przed­nie i tylne) i zewną­trz­sta­wowe (poboczne boczne i przyśrodkowe).

1– kość udowa

2– rzepka

3-chrząstka sta­wowa

4-więzadło krzy­żowe tylne

5-więzadło krzy­żowe przednie

6-więzadło poboczne boczne (strzałkowe)

7-łąkotka boczna

8-więzadło poboczne przy­środ­kowe (piszczelowe)

9-kość strzał­kowa

10-łąkotka przy­środ­kowa

11-guzowatość kości piszczelowej

12-kość pisz­cze­lowa

 

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


2 × trzy =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>