wiesiolek

Wie­sio­łek

Ta nie­po­zorna, polna roślina ma nie­po­spo­lite wła­ści­wo­ści. Naj­więk­sze dobro kryje się w jego malut­kich nasion­kach. Wytła­czany z nich olej zawiera duże ilo­ści nie­zbęd­nych nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo...
jęczmień1

Jęcz­mień.

Nie od dziś wia­domo, że zie­lone rośliny wyka­zują dzia­ła­nia proz­dro­wotne dla orga­ni­zmu ludz­kiego. Zawie­rają olbrzy­mią ilość sub­stan­cji i skład­ni­ków odżyw­czych, które dzia­łają syner­gi­stycz­nie (w prze­c...